De Opgevaren Meester Sanat Kumara

De Verheven Goeroe

Sanat Kumara speelt een grote rol in de religieuze tradities van het Oosten. Elke rol toont een ander facet van zijn Goddelijke Zelf. In elke rol onderwijst hij iets anders over God en over ons Pad naar God toe.

Skanda of Karttikeya

Sanat Kumara wordt in het Hindoeïsme vereerd als een van de vier of zeven zonen van Brahma. Ze worden beschreven als jongelingen die de zuiverheid in ere hielden. Het Sanskriet woord voor Sanat Kumara betekent 'de eeuwig jeugdige'.

Sanat Kumara staat ook bekend als de 'Oude van Dagen'. In de bijbel wordt de Oude van Dagen door de profeet Daniël in het oude testament genoemd (Daniël 7:9, 7:13-14, 7:21-22). In het Aramees betekent de naam Oude van Dagen Atiq Yomin; en in het griekse Septuagint: Palaios Hemeron en in de Latijnse bijbelvertaling Antiquus dierum.

In het Hindoeïsme wordt Sanat Kumara soms genoemd Skanda of Karttikeya, de zoon van Shiva en Parvati. Karttikeya is de god van de oorlog en opperhoofd van de goden en hun goddelijke 'legers'. Hij werd speciaal geboren om Taraka (de demon die de onwetendheid, ofwel het lagere bewustzijn symboliseert) te verslaan. Karttikeya wordt vaak uitgebeeld terwijl hij een speer vasthoudt die de verlichting uitbeeldt. Hij gebruikt de speer om de onwetendheid te vernietigen.

In het Hindoeïsme worden de oorlogsverhalen dikwijls gebruikt als allegorieën voor de innerlijke strijd van de ziel.

De Indiase schrijver Parthasarathy zegt dat Karttikeya 'de man van de perfectie is, die het Hoogste Zelf heeft ontdekt. Het hanteren van zijn speer van vernietiging symboliseert de vernietiging van alle negatieve tendensen die het goddelijke Zelf verbergen'.

Skanda-Karttikeya zoals hij soms wordt genoemd, wordt ook beschouwd als de god van wijsheid en onderwijs. Er wordt van hem gezegd dat hij spirituele krachten geeft aan zijn vereerders, speciaal de kracht van kennis. Een inscriptie op de stenen pilaar uit de 5e eeuw die in Noord India staat, beschrijft Skanda als de beschermer van de goddelijke Moeders.

De goddelijke Moeder bevindt zich in jezelf. Haar woonplaats is in het witte chakra aan de basis van het ruggengraat. Dit chakra heeft vier bloemblaadjes en dit geheiligde vuur is je levenskracht. Het is de energie die oprijst om het licht te ontmoeten dat via het 'kristallen koord' naar beneden komt. Je kunt het kristallen koord zien op de afbeelding van je 'IK BEN Aanwezigheid'. De energie van de Vader-Moeder God komt door het kristallen koord naar beneden en het heilige vuur van de Moeder rijst omhoog vanuit het stuitchakra. Op deze manier worden wij door de Vader van boven en de Moeder van beneden gevoed en toch bevat de Vader (boven) de Moeder, en de Moeder (beneden), de Vader.

 

Subramanya

In Zuid India staat Karttikeya bekend onder de naam Subramanya. Dit betekent Geliefd bij de Brahmanen, de leden van de priesterkaste. Elk dorpje, zelfs het kleinste, heeft een tempel of een heiligdom toegewijd aan Subramanya.

 

Guha

In de mystieke traditie van het Hindoeïsme staat Karttikeya bekend als Guha wat betekent Grot of Het geheime Wezen omdat hij in de grot van je hart woont.

Hoe veilig moeten wij ons niet voelen in de wetenschap dat Lord Sanat Kumara, de verheven goeroe die de aarde en haar evoluties sponsort en ook alle boeddha's en bodhisattva's en allen die het christusbewustzijn in zich hebben, werkelijk in de grot van ons hart leeft.

Hindoegeschriften beschrijven Sanat Kumara als de belangrijkste van de heiligen en als de Kenner van Brahma.

 

Ahura Mazda

De Opgevaren Meesters leren ons dat de hoogste god van het Zoroastrianisme, Ahura Mazda, Sanat Kumara is. Ahura Mazda betekent Wijze Heer of Heer die Wijsheid schenkt.

Ergens tussen de jaren 1700 en 600 v.Ch. stichtte Zarathustra het Zoroastrianisme in het oude Perzië. Op een ochtend toen hij water uit de rivier ging halen, zag hij een lichtend wezen dat hem naar Ahura Mazda leidde en nog vijf andere lichtende wezens. Hun licht was zo verblindend dat hij zijn eigen schaduw op de grond niet eens zag. Hij ontving zijn eerste openbaring betreffende een nieuwe religie van deze groep van wezens. Kort daarop werd Zarathustra de woordvoerder voor Ahura Mazda.

 

'De Oude van Dagen'

De profeet Daniël beschreef zijn visioen van Sanat Kumara die hij de Oude van Dagen noemde. ' Daniël schreef:

'Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van Dagen zette zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizend maal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden vr hem. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand, gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van Dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is n dat onverderfelijk is.'

En dus voorzag Daniël niet alleen Sanat Kumara, de Oude van Dagen maar ook de Zoon der Manifestatie. Zag hij de Christus Jezus, de boeddha Maitreya, Manjushri, en/of de boeddha Gautama?

 

De opgevaren meester Sanat Kumara

Hij is de hiërarch van Venus. Lang geleden toen de aarde in haar donkerste tijd verkeerde, kwam Sanat Kumara hierheen om de Drievoudige Levensvlam te beschermen ten behoeve van de volkeren op aarde.

Kun je je voorstellen dat er ooit een tijd op aarde geweest is dat er slechts n persoon was die de levensvlam behoedde voor de gehele mensheid? Dat was een tijd waarin niemand, niet n enkel persoon op deze planeet de Goddelijke Aanwezigheid vereerde.

Nadat Sanat Kumara beloofd had om naar de aarde te komen, kwamen er 144.000 zielen van de planeet Venus als vrijwilliger met hem mee om zijn missie te ondersteunen. Vierhonderd van hen die de voorhoede vormden, werden vooruit gestuurd om het prachtige Retraiteverblijf van Shamballa te bouwen, op een eiland in de Gobi-zee; op de plaats waar zich nu de Gobi- woestijn bevindt. Sanat Kumara verbleef in dit fysieke retraiteverblijf maar nam geen fysiek lichaam aan, zoals de lichamen die wij nu hebben. Je kunt eigenlijk stellen dat het verblijf zich in het materiële universum bevond maar toch heel etherisch was. Later werd het noodzakelijk dat Shamballa, - dat prachtige retraiteverblijf dat op het fysieke niveau bestond - naar het etherische niveau werd opgetrokken om het te beschermen.

 

Dipamkara

Nadat bovenstaande had plaatsgevonden, namelijk deze verheffing van Shamballa, kwam Sanat Kumara als Dipamkara in incarnatie, de Boeddha die de lamp aansteekt. Hij kwam om onze lichten te ontsteken, ofwel wijzelf kwamen als deel van de 144.000 om hem te helpen de lichten van de zielen op aarde te ontsteken. In de Boeddhistische traditie bewandelde Dipamkara de aarde om de zielen te redden. In het Sanskriet betekent het woord Dipamkara Lichtaansteker of ook de Verlichte. Dipamkara is een legendarische boeddha die heel erg lang geleden heeft geleefd. Hij was de eerste van de 24 boeddha's die vooraf gingen aan Gautama Boeddha.

Sanat Kumara als Dipamkara, zoals wij dat weten, had 23 boeddha's vrdat Gautama incarneerde. Zo kunnen we een begrip krijgen van de lange keten van degenen die naar de aarde kwamen in een poging om de mensheid terug te brengen tot de wens om het goddelijk licht weer in zichzelf te bezitten.

Bedenk eens hoe het zou zijn als de aarde verloren was geraakt en de beschavingen vernietigd zouden zijn en de mensheid bijna tot aan het niveau van een holbewoner zou zijn gezonken. Bijna tot het niveau van een niet-rechtop-lopend-wezen omdat het geen innerlijk licht meer bezat. Bedenk eens wat het moet geweest zijn om vanaf dat punt met een evolutie te werken en die te brengen tot het niveau waarop we ons heden bevinden.

Welnu, dat is waar sommigen van ons zijn geweest en wat wij gedurende een lange tijd hebben gedaan en daarom hebben we er een enorm belang bij om ervoor te zorgen dat de leringen worden onderhouden; dat ze er zijn en dat het vuur dat je aansteekt, zal blijven branden en niet zal worden gedoofd. Wij allen, inclusief de Opgevaren Meesters, hebben enorm geïnvesteerd in de toekomst en in het lot van de planeet aarde.

Dipamkara profeteerde dat de ascetische Sumedha, Gautama Boeddha zou worden in een toekomstig leven.

De boeddhisten beschouwen Dipamkara, Gautama Boeddha en Lord Maitreya, als de Boeddha's van de drie Episoden: het verleden, het heden en de toekomst.

Dipamkara is de Heer van het verleden van de wereld, Gautama is de hedendaagse Heer van de wereld en Maitreya zal de toekomstige Heer van de Wereld zijn.

De schrijfster Alice Getty schrijft: van de Boeddha Dipamkara gelooft men dat hij 100.000 jaar op aarde heeft geleefd. Hij was al 3000 jaar op aarde voordat hij iemand vond die het waard was de Goddelijke Waarheid te horen. Hij besloot toen om de aarde te bekeren. Hij 'veroorzaakte' de verschijning van een grote stad die uit zijn Licht voortkwam en die op eigen kracht in de ruimte plaats nam. Terwijl de mensen naar dit wonder staarden, kwamen er krachtige vlammen uit de vier muren. Angst vulde hun harten en ze zochten naar een boeddha om hun te redden. Toen kwam Dipamkara uit de brandende stad tevoorschijn; ging zelf op de Leeuwentroon zitten en begon de goddelijke Wet te verkondigen.

 

Brahma Sanam-kumara

In het Boeddhisme bestaat een verheven god die bekend staat als Brahma Sanam-kumara. Zijn naam betekent ook de Eeuwig Jeugdige. Hij was een wezen wat zo verheven was dat hij een schijnlichaam moest creëren om door de goden van de 'Hemel der Drieëndertig' te kunnen worden gezien. In een bepaalde tekst staat dat hij in dit schijnlichaam verscheen om het Dharma te prijzen en ook Gautama Boeddha's begrip van het Dharma.

Sakka, het hoofd der goden, beschrijft zijn verschijning: hij overtreft andere Deva's in uitstraling en glorie net zoals een gouden gedaante de menselijke gedaante overtreft.

Wat betreft zijn spraakvermogen had zijn stem acht bijzonderheden. Die stem was duidelijk, begrijpelijk, plezierig, aantrekkelijk, compact, beknopt, diep en resonerend. Van iemand die zo'n stem ooit gehoord heeft, wordt gezegd dat hij de stem van Brahma heeft gehoord.

© Copyright © 2017 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.
The Summit Lighthouse en Leringen van de Opgevaren Meesters zijn merknamen geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle rechten tot het gebruik ervan zijn voorbehouden.